voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor de inkoop van roerende zaken.

opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nr. 40596609

Versie: september 2020

I ALGEMEEN

 1. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder
  Koper: degene die deze Algemene Inkoopvoorwaarden hanteert en onder Leverancier: de wederpartij van de Koper.
 2. Deze Algemene inkoopvoorwaarden (verder AIV genoemd) zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van zaken tussen de Koper en een Leverancier.
 3. Afwijkingen van deze AIV binden de Koper alleen, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Eventueel door een Leverancier gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing. Ook als een Leverancier algemene voorwaarden hanteert, hebben de AIV van de Koper steeds voorrang.
 5. De AIV zoals opgesteld door de VGB worden van tijd tot tijd aangepast. De laatste versie van deze voorwaarden is steeds de toe te passen versie. Mocht één of meerdere van de voorwaarden nietig worden verklaard, dan treedt daarvoor in de plaats een voorwaarde die de vernietigde bepaling wat inhoud en gevolg betreft het dichtst benadert.

II AANBIEDINGEN / OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst volgend op een aanbod/offerte van een Leverancier komt tot stand op het moment van verzending van de schriftelijke acceptatie van het aanbod door de Koper. Indien de Koper een order plaatst zonder dat daaraan een offerte van de leverancier is voorafgegaan komt de overeenkomst tot stand indien de Leverancier de order ongewijzigd bevestigt, danwel, bij uitblijven van een schriftelijke reactie, indien hij een begin maakt met de uitvoering van de order.
 2. Ieder aanbod van de Leverancier is onherroepelijk en niet vrijblijvend. Het kan door de Koper worden aanvaard tot 60 dagen nadat het aanbod de Koper heeft bereikt, tenzij in het aanbod een andere termijn is opgenomen.

III PRIJS en BETALING

 1. De overeengekomen prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt. De prijs is gebaseerd op de leveringsconditie DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2020), op de door de Koper aan te geven plaats van levering.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de prijs genoteerd in Euro’s en exclusief BTW.
 3. De Koper hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur, mits de zaken, alsook eventuele installatie- en montage daarvan, zijn goedgekeurd. De Koper heeft het recht tot verrekening van een koopsom met

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), september 2020

iedere vordering die de Koper op de Leverancier heeft, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid daarvan.

IV TERMIJN VAN LEVERING

 1. Levering op de overeengekomen datum of binnen de overeengekomen termijn van levering is voor de Koper van wezenlijke betekenis en geldt als vaste of fatale termijn. Indien de Leverancier op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn niet heeft geleverd is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Eerdere levering dan op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn, geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper en leidt niet tot wijziging van een eventueel overeengekomen tijdstip van betaling.
 3. Indien de Leverancier vermoedt dat hij niet of niet op het overeengekomen tijdstip kan leveren, dient hij de Koper hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren, onder opgave van redenen.
 4. Te laat geleverde zaken worden in beginsel niet meer door de Koper geaccepteerd; de betreffende overeenkomst wordt door het overschrijden van de leveringstermijn ontbonden. De Koper heeft echter steeds te zijner keuze het recht om alsnog (gedeeltelijke) nakoming van de overeenkomst te verlangen.
 5. Te laat geleverde zaken die, ondanks ontbreken van uitdrukkelijke acceptatie, bij de Koper zijn afgeleverd blijven voor rekening en risico van de Leverancier, totdat de Koper de levering eventueel alsnog uitdrukkelijk accepteert. Koper kan naar eigen inzicht zaken al dan niet in koelcellen plaatsen; ieder daaraan gekoppeld risico blijft volledig voor de Leverancier. Indien de Leverancier niet op eerste verzoek de te laat afgeleverde en geweigerde zaken bij de Koper ophaalt of doet ophalen heeft de Koper het recht de zaken voor rekening en risico van de Leverancier te (doen) retourneren, danwel de zaken te verkopen teneinde uit de opbrengst (een gedeelte van) zijn schade te verhalen. De Leverancier zal op eerste verzoek van de Koper diens overige schade vergoeden.
 6. De Koper heeft het recht te verlangen dat de levering wordt uitgesteld of dat in delen wordt geleverd. In geval van uitgestelde levering van de zaken op verzoek van de Koper zal de Leverancier deze opslaan, deugdelijk afgescheiden en herkenbaar als bestemd voor de Koper, waarbij de eigendom van de zaken aan de Koper is overgedragen. De opslag door de Leverancier geschiedt voor rekening en risico van de Leverancier, met uitzondering van het risico van normale vermindering van de kwaliteit van de zaken, tenzij de kwaliteitsvermindering is te wijten aan het feit dat de Leverancier de zaken niet als goed huisvader had opgeslagen.

V VERPAKKING, GARANTIE en KEURING

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Leverancier verplicht de door hem aan te voeren zaken te sorteren, te beladen en te verpakken conform de productspecificaties zoals opgesteld door de VBN (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland), in het Nederlands en Engels in te zien op de website van de VBN (www.vbn.nl).
 2. De Leverancier garandeert dat de geleverde zaken de eigenschappen bezitten die normaliter van soortgelijke zaken van goede kwaliteit mogen worden verwacht, waaronder dat zij voldoen aan de terzake door de overheid gestelde eisen (zoals fytosanitaire en milieueisen) en vergezeld zijn van de juiste vereiste documenten (zoals, indien van toepassing, een CITEScertificaat, een Fytocertificaat en/of een

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), september 2020

Plantenpaspoort).Ten bewijze hiervan dient de Leverancier kopieën van de vereiste documenten gedurende de wettelijke termijn te bewaren en op eerste verzoek aan de Koper te tonen.

 1. De Leverancier garandeert dat de geleverde zaken geen andere schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens en dier, danwel aan materialen kunnen veroorzaken, dan bij de productspecificatie of anderszins uitdrukkelijk door de Leverancier aangegeven. Voor zover de Leverancier geen, incomplete of onjuiste informatie heeft aangeleverd, danwel de geleverde informatie naar het oordeel van de Koper voor derden slecht toegankelijk is, vrijwaart de Leverancier de Koper tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot deze gevolgen.
 2. De Leverancier garandeert dat de geleverde zaak vrij is van iedere bijzondere last of beperking die de Koper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier vrijwaart de Koper tegen iedere aanspraak ter zake.
 3. Op verzoek van de Koper dient de Leverancier de Koper voorafgaand aan de levering in staat te stellen de te leveren zaken te (doen) keuren. Indien dat het geval is:
  a. houdtdeLeverancierdezakenopeenzodanigtijdstipvoorkeuringgereeddat de overeengekomen levertijden kunnen worden nagekomen;
  1. werktdeLeverancier,zonderkostenvoordeKoper,desverlangdaande keuring mee en stelt een geschikte ruimte en redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van de Koper, en
  2. geschiedt de keuring, indien de Leverancier dat verlangt, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen deskundige. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de Leverancier.
 4. Indien de Koper de te leveren zaken afkeurt, is de Leverancier, onverminderd alle andere rechten of vorderingen van de Koper, gehouden om voor eigen rekening en risico zo spoedig mogelijk de ontbrekende of de herstelde of vervangende zaken voor een nieuwe keuring aan te bieden. Afkeuring van de zaken door de Koper bij een eerdere keuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn.

VI GOEDKEURING / AANVAARDING

 1. De levering is pas door de Koper aanvaard, indien deze de zaken uitdrukkelijk heeft goedgekeurd.
 2. Het goedkeuren van te leveren zaken door of namens de Koper houdt geen erkenning van de Koper in, dat het Product voldoet aan de overeenkomstig artikel V gegeven garanties.
 3. De Koper heeft het recht op afkeuring en/of weigering van de zaken binnen redelijke tijd na het ontdekken van een gebrek. Eventueel vóór dat moment plaatshebbende betaling van de factuur met betrekking tot deze zaken, danwel doorlevering van deze zaken aan derden, doet aan dit recht niets af.
 4. De Koper zal steeds meewerken aan een verzoek van de Leverancier om de klacht te (laten) onderzoeken, mits binnen een redelijke termijn en onder redelijke voorwaarden.
 5. Afgekeurde en/of geweigerde zaken worden door de Koper voor rekening en risico van de Leverancier gehouden. Indien de Leverancier niet op eerste verzoek de afgekeurde en geweigerde zaken bij de Koper ophaalt of doet ophalen heeft de Koper het recht de zaken voor rekening en risico van de Leverancier te (doen) retourneren, danwel de zaken te verkopen teneinde uit de opbrengst zijn schade te verhalen. Indien de opbrengst van de zaken niet toereikend is om de schade van de Koper te dekken is de Leverancier gehouden op eerste verzoek van de

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), september 2020

Koper het restant van de schade aan de Koper te vergoeden, inclusief de extra kosten die de Koper moet maken om zich van een vervangende levering te voorzien.

 1. Onverminderd zijn bevoegdheid om bij afkeuring en/of weigering van de zaken de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring gedeeltelijk of geheel te ontbinden, heeft de Koper bij de levering van niet-bederfelijke zaken het recht de Leverancier een redelijke termijn te stellen tot herstel van het gebrek aan de zaken, bij uitblijven waarvan de Koper het herstel naar eigen inzicht, maar voor rekening en risico van de Leverancier, door een derde kan laten uitvoeren.
 2. Het in de bovenstaande artikelen bepaalde laat overige rechten en vorderingen die Koper aan een tekortkoming van de Leverancier kan ontlenen onverlet.

VII INTELLECTUEEL EIGENDOM en AFDRACHT ROYALTIES

 1. Met betrekking tot zaken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten waaraan de afdracht van royalties gekoppeld is, garandeert de Leverancier de Koper dat hij hiervoor de daaraan gerelateerde royalties heeft afgedragen, dan wel dat degene van wie hij de zaken heeft betrokken, dat heeft gedaan.
 2. De Leverancier waarschuwt de Koper schriftelijk indien over de zaken nog geen royalties verschuldigd waren, maar deze bij het invoeren in Nederland wel verschuldigd worden.
 3. De Leverancier vrijwaart de Koper en zijn afnemers met betrekking tot de door de Leverancier geleverde zaken voor iedere claim met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder kwekersrecht, auteursrecht en rechten met betrekking tot octrooi, merk en handelsnaam.
 4. De in verband met een offerte danwel levering van zaken ter beschikking van de Koper gestelde gegevens zoals tekeningen, ontwerpen, berekeningen en daarmee gelijk te stellen informatie blijven ter vrije beschikking voor intern gebruik bij de Koper, ook als op de betreffende offerte geen overeenkomst is gevolgd.

VIII OVERMACHT

34. Naast de wettelijke regeling inzake overmacht is eveneens sprake van overmacht aan de zijde van de Koper indien:
a. de Koper geconfronteerd wordt met maatregelen of nader gestelde

voorwaarden van derden (zoals onder andere, maar niet beperkt tot overheden, (inter)nationale organisaties of de (hoofd)bank van de Koper) waardoor de Koper niet meer mag leveren aan de afnemers waarvoor de bij de Leverancier bestelde zaken direct of indirect bestemd zijn, of waardoor een eventuele levering niet zonder een voor de Koper onacceptabel gevolg blijft. De bepaling of een gevolg voor de Koper onacceptabel is, is geheel ter eigen beoordeling van de Koper.

 1. de Koper geconfronteerd wordt met intrekking danwel beperking van een (export)kredietverzekering die direct of indirect in verband staat met de levering(en) aan de beoogde afnemer van de zaken.
 2. de Koper geconfronteerd wordt met een weigering van zijn afnemer de voor hem bestemde, door de Koper bij de Leverancier bestelde zaken, af te nemen, al dan niet met een beroep van deze afnemer op overmacht.

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), september 2020

IX AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die de Koper mocht lijden door het uitblijven van levering, niet-tijdige levering, danwel gebrekkige levering.
 2. De Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart de Koper tegen alle schade die de Koper mocht lijden:
  • –  vanwege de aanwezigheid van ongewenste (hoeveelheden) stoffen in de door hem geleverde zaak, b.v. ten gevolge van een claim van derden op grond van de bestrijdingsmiddelenwet.
  • –  vanwege een of meerdere eigenschappen van de zaak waarvan de Leverancier wist danwel had moeten weten dat deze bij normaal gebruik schade aan personen, dieren of zaken kunnen veroorzaken, indien hij verzuimd heeft om de Koper daarvan vóór het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, onder omschrijving van de risico’s voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen die vrij kunnen komen bij onderhoud, storingen of calamiteiten danwel bij de verwijdering, verplaatsing, afvoer of vernietiging van de zaken, en om op de geleverde zaken een deugdelijke waarschuwing aan te brengen.
  • –  door handelen en/of nalaten van personeel van de Leverancier en/of door deze bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen.
  • –  door openbaarmaking, op welke manier dan ook, van (bedrijfs)gegevens van de Koper waarvan de Leverancier wist of had moeten weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij hij tot openbaarmaking gehouden is op grond van een wettelijke verplichting.
 3. De aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Koper strekt zich ook uit over de schade die afnemers van de Koper op grond van de in dit artikel genoemde schadeoorzaken mochten lijden, voorzover die afnemers hun schade bij de Koper claimen.
 4. De Koper is jegens de Leverancier, zijn personeel en de door hem ingeschakelde hulppersonen slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van de Koper.

X ONTBINDING

 1. Naast de overigens in deze AIV opgenomen ontbindingsgronden geldt het volgende: Indien
  • –  de Leverancier een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  • –  de Leverancier surseance van betaling danwel zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, danwel onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
  • –  op (een gedeelte van) de goederen van de Leverancier beslag wordt gelegd en/of
  • –  indien de Leverancier (onderdelen van) zijn onderneming stillegt, liquideert of overdraagt aan een derde, wordt de Leverancier geacht van rechtswege in verzuim te zijn, waardoor de Koper het recht heeft om, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een enkele verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. De Leverancier is gehouden de schade te vergoeden die de Koper mocht lijden ten gevolge van gehele of gedeeltelijke ontbinding.

Algemene Inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), september 2020

XI TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle met de Koper gesloten overeenkomsten en alle geschillen die daaruit of in verband daarmee mochten ontstaan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag). Bij geschillen over de interpretatie van in verband met een vertaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan maatgevend.
 2. Indien de Leverancier een geschil aan de rechter wil voorleggen is dit bij uitsluiting van andere fora de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Koper. De Koper heeft het recht om een geschil zowel aan de bevoegde rechter van zijn eigen woonplaats als van de woonplaats van de Leverancier voor te leggen.